Меню сайту
Форма входу
Архів записів
Лічильник
Статистика

Статті / Навчальні статті

Узагальнення знань про основні класи неорганічних сполук

1) Прості речовини поділяються на метали й неметали. Чи існує чітка межа між ними? Наведіть приклади, що підтверджують вашу відповідь.

2) Які особливості хімічних властивостей амфотерних сполук ви знаєте?

3) Як змінюються хімічні властивості манган оксидів у ряду: МпО, МпО2, Мп2О7.

Зробіть висновок.

Завдання

1) Чому й оксигеновмісні кислоти, й основи зараховують до класу гідроксидів? Відповідь поясніть.

2) 3 хімічних елементів К, S, О, Н, С, Р, Al, Zn, C1, Са складіть усі можливі формули складних речовин і назвіть їх:

а)оксиди;
б) кислоти;
в) основи;
г) солі.

3) Запропонуйте три способи одержання купрум (II) оксиду, ви­користовуючи реакції різних типів. Назвіть типи цих реакцій.

4) Запропонуйте три способи одержання карбон (IV) оксиду, ви­користовуючи реакції різних типів. Назвіть типи цих реакцій.

5) Які з речовин — Si02, H2S04, NaOH, CuSO4 — будуть реагувати:

а) з лугами; б) з нерозчинними основами; в) з розчинними солями; г) з нерозчинними солями.

Напишіть рівняння хімічних реакцій.

Самостійна робота

I варіант

1) Допишіть рівняння реакцій:

Cu + ZnS04 ->...; Zn + CuSO4 ->...; СаСО3+НС1->...; СаСО3 + NaOH ->...; NaCl + AgNO3 -.... Поясніть, чому деякі з реакцій неможливі.

2) Які властивості — основні, кислотні чи амфотерні — виявляє алюміній оксид? Підтвердьте відповідь рівняннями реакцій.

3) Під час термічного розкладу кальцій карбонату утворилося 1,4 г кальцій оксиду. Яка маса кальцій карбонату піддалася розкладу?

II варіант

1) Допишіть рівняння реакцій:

Zn + CuS04 ->...; СаСО3+ НС1 -»...; СаСО3 +NaOH->... ; NaCl + AgNO3 -»...; BaSO4+KNOs ->... .

Поясніть, чому деякі з реакцій неможливі.

2) Які властивості — основні, кислотні чи амфотерні — виявляє цинк оксид? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

3) 3 фосфор (V) оксидом прореагувала вода масою 27 г. Яка маса ортофосфатної кислоти, що утворилася?

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити § 39.

2. Виконати завдання 3, 4, 7 [1, с. 125].

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Закінчіть рівняння реакцій:

? + ?-*Ba(N03)2 + H20;
? + ? -> Са (ОН);
? + ? -» SO3 ;
? + ? -» NaCl + H20 + С02;
? + ? -> Na2ZnO2 + Н20 ;
? + ? -> А1 (ОН)3 + KNO3;
? + ? -» СаС03;
? + ? ~> AgCl + HN03;
? + ?-> Н3РО4;
? + ? -» ZnSO4 + Cu ? Допишіть рівняння, розставте коефіцієнти.

3) Білий осад розчиняється в нітратній кислоті та розчині натрій гідроксиду. Яка речовина міститься в осаді? Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

4) В одному випадку до розчину ортофосфатної кислоти поступово додають розчин кальцій гідроксиду, в іншому — до розчину кальцій гідроксиду поступово додають розчин ортофосфатної кислоти. У якому випадку осад буде з'являтися, а в якому — зникати? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

5) Знайдіть і виправте помилки, розставте коефіцієнти:

Ва (ОН)., + H2S04 -» BaS04 + H20 ;
BaSO4+NaCl->Na2S04+ВаС12;
Cu(ОН)2+НС1-»CuCl220;
А1(ОН)3+K2SO4->А12(SO4)3+КОН;
K2SO4+H2C03-»К2С032СО3;
СаСО3 + HNO3 --» Са (N03)2 + Н20 + CO3.

6) До розчину цинк нітрату масою 160 г .і масовою часткою 25 % долили надлишок розчину натрій гідроксиду. Визначте маси речовин, що утворилися.

Оцініть статтю:


Назвіться, будь ласка
Ваш коментар

Ваш коментар буде першим